Go and Proclaim Ministries South Africa
Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Sitemap | Sitemap: Afrikaans | Contact us

Riglyne vir Gebed-Stasies

Hierdie is 'n uiteensetting van stilhou plekke of stasies, wat gebruik kan word vir 'n "gebedsreis" soos byvoorbeeld, in 'n saal, kerk of ander geskikte plek. Die toepassing daavan is soos dit gedoen is in ons kerk. Dit kan aangepas word vir enige ander lokaal.

Stasies en hulle betekenis 

1.    Kruis – verlossing
Johannes 3:16,17 “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie Sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.”

2.    Waskom – reiniging
1 Johannes.1:9 “as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

3.    Lig/kerse : beloftes en woord
Psalm.119:105 “ U word is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”
Matteus.4:4 “’n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom”
Hebreers.4:12 “die Woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”

4.    Voorbidding, versoeke
(Spesiaal vir Uitenhage, waar jy woon en werk en jou kinders skoolgaan)
Fillipense.4:6-7 “ Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging bekend aan God bekend. En die vrede van God wat alle vertand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in christus Jesus.”
Hebreers.4:16 “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon…”
Jakobus.5:16 “die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking”

5.    Nasies en volke
Matteus.9:37-39 “ Hy sê toe vir sy dissipels:”die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”
Psalm.2:8 “ vra My, en Ek gee volke vir jou as eiendom, die aarde as jou besitting.”
Matteus.28:18-20 “ Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle bevel het. En onthou Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

6.    Genesing
Psalm.103:3 “Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees.”
Jesaja.53:1,4,5 “Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Tog het Hy ons lyding op Hom geneem, ons siekte het Hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”
Jeremia.17:14 “ Maak U my gesond, dan sal ek gesond wees ! Bevry U my, dan sal ek vry wees ! dit is vir U wat ek wil loof !”

7.    Nagmaal - toewyding
1 Korinthiers.11:24 “in die nag waarin Hy oorgelewer is het hy brood geneem en nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê;” dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het Hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur My bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot My gedagtenis.”

8.    Olie – vreugde-olie: bekragtiging deur die Heilige Gees
Jesaja.61:10 “ Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterskroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan.”
Hebreers1:9 “ daarom het God , U God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf, bo U tydgenote.”
Jesaja.61:1”die Gees van die Here het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood”

9.    Fontein – strome lewende water
Johannes 7:37 “As iemand dors het laat hy na My toe kom en drink, sê Jesus. Met die een wat in My glo, is dit soos die skrif sê : “Strome lewende water sal uit sy binneste vloei!”

10.    Alfa – nuwe beginne
Jeremia.29:11-13 “Ek wee twat Ek vir julle beplan sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.”
1 Korinthiers.2:9 “ Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat Hom liefhet.”

11.    Omega – klaarmaak en afsluit
2 Korinthiers. 5:17 “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.”
Esegiel 36:26-27 “ Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens My voorskrifte leef en My bepalings gehoorsaam en nakom.”

12.    Koring en sout – toegerus om ‘n verskil te maak (saad/perservering)
Matteus.5:13 “Julle is die sout vir die aarde…
“Julle is die lig vir die wêreld”
Praktiese Toepassing soos gedoen in 'n gemeente

OP DIE GALLERY

Kruis – verlossing 
Johannes 3:16,17 “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie Sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.”

LINKERKANTSTE MOEDERSKAMER

Waskom – reiniging
1 Johannes.1:9 “as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

REGTERKANTSTE MOEDERSKAMER

Lig/kerse : beloftes en woord 
Psalm.119:105 “ U word is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” 
Matteus.4:4 “’n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom” 
Hebreers.4:12 “die Woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”

ONDER DIE TRAP AAN DIE LINKERKANT

Voorbidding, versoeke (spesiaal vir Uitenhage, waar jy woon en werk en jou kinders skoolgaan)
Fillipense.4:6-7 “ Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging bekend aan God bekend. En die vrede van God wat alle vertand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in christus Jesus.” 
Hebreers.4:16 “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon…” 
Jakobus.5:16 “die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking”

AAN DIE REGTERKANT VAN DIE PREEKSTOEL

Nasies en volke 
Matteus.9:37-39 “ Hy sê toe vir sy dissipels:”die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.” 
Psalm.2:8 “ vra My, en Ek gee volke vir jou as eiendom, die aarde as jou besitting.” 
Matteus.28:18-20 “ Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle bevel het. En onthou Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

ONDER DIE TRAP AAN DIE REGTERKANT

Genesing
Psalm.103:3 “Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees.”
Jesaja.53:1,4,5 “Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Tog het Hy ons lyding op Hom geneem, ons siekte het Hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” 
Jeremia.17:14 “ Maak U my gesond, dan sal ek gesond wees ! Bevry U my, dan sal ek vry wees ! dit is vir U wat ek wil loof !”

GAAN DIE TROONKAMER BINNE -  KAMERTJIE BY DIE DEURE AAN DIE REGTERKANT

Olie – vreugde-olie: bekragtiging deur die Heilige Gees 
Jesaja.61:10 “ Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterskroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan.” 
Hebreers1:9 “ daarom het God , U God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf, bo U tydgenote.” 
Jesaja.61:1”die Gees van die Here het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood”

VOOR DIE PREEKSTOEL

Fontein – strome lewende water 
Johannes 7:37 “As iemand dors het laat hy na My toe kom en drink, sê Jesus. Met die een wat in My glo, is dit soos die skrif sê : “Strome lewende water sal uit sy binneste vloei!”

AAN DIE LINKERKANT VAN DIE KERK - AGTER

Alfa – Nuwe begin 
Jeremia.29:11-13 “Ek wee twat Ek vir julle beplan sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.” 
1 Korinthiers.2:9 “ Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat Hom liefhet.”


AAN DIE REGTERKANT VAN DIE KERK - AGTER

Omega – Klaarmaak en Afsluit
2 Korinthiers. 5:17 “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.” 
Esegiel 36:26-27 “ Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens My voorskrifte leef en My bepalings gehoorsaam en nakom.”

AAN DIE LINKERKANT VAN DIE PREEKSTOEL 

Koring en sout – toegerus om ‘n verskil te maak (saad/perservering) 
Matteus.5:13 “Julle is die sout vir die aarde… “Julle is die lig vir die wêreld” 
Lukas 8:11 “ die saad is die woord van God” 
2 Korinthiers.9:10 “ God wat saad verskaf om te saai en brood om tee et, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei …”

MOEDERSKAMER BY DIE KONSISTORIE 

Nagmaal - toewyding 1 Korinthiers.11:24 “in die nag waarin Hy oorgelewer is het hy brood geneem en nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê;” dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het Hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur My bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot My gedagtenis.”