Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Giving | Sitemap | Contact us
GAP Ministries

... Go and Proclaim

Sendingwerk te Kokstad V.G.K. Gemeente

Hierdie bladsy is geskep om te help om die werk van die V.G.K. Gemeente op Kokstad te bemark. GAP Ministries, die eienaar van hierdie webwerf is nie betrokke by die werk van die Gemeente in Kokstad nie alhoewel ons ons volle ondersteuning daaraan gee, en graag wil sien dat ander belangstellendes dieselfde doen.
Agtergrond

"My Pa was sy lewe lank sendeling in Transkei en ek het grootgeword op `n sendingstasie. Van jongs af het ek geweet dat die Here my ook roep om vir Hom te werk in Transkei. Nadat ek my studies op Stellenbosch voltooi het, is ek in 1983 na Isilimela sendingstasie, aan die Wildekus, beroep en het daar vir 10 jaar gewerk. In 1993 is ons na Kokstad beroep, waar ons vandag nog werk en weet dat dit is waar die Here ons wil gebruik. Ons gemeente bestaan uit ongeveer 500 lidmate. Ons werk in `n baie groot gebied. Elke gemeente in Transkei bestaan uit `n hoofgemeente en buiteposte in die omgewing. Ons hoofgemeente is in Bhongweni, Kokstad se swartdorp geleë, en dan het ons nog sewe buiteposte in die omgewing, tot so 40km ver. Op die oomblik is ek die enigste leraar in ons ring en is dus konsulent by 7 gemeentes. Die verste punt waar ek werk is 160km van ons af.

Deel van ons werk is gewone gemeentebediening met alles wat daarmee saam gaan. Ons is egter ook betrokke met sendingwerk. Ongeveer 40% van Transkei se 5 miljoen mense is nog totale heidene. Hier is dus nog `n baie groot taak wat verrig moet word. Vanaf ons gemeentes en buiteposte bring ons die lig aan so baie wat nog in duisternis leef. Die Here seën die werk en daar is vrug op ons arbeid. Deur die jare kom mense tot bekering, word ons lidmate meer, word nuwe buiteposte gestig en kerke gebou. Hoewel die gewone Transkei mense in groot armoede leef, is hul baie vriendelike mense en ontvang ons altyd met liefde en respek.Daar is werklik nog `n groot geleentheid om die Evangelie aan die mense te bring. Veertien jaar gelede het ek, om een voorbeeld van vrug op die werk aan u te noem, by Aloekop buitepos dienste begin hou. Ons het kerk gehou in `n klein modderhutjie. Soms het `n paar mense die dienste bygewoon, party Sondae was daar niemand. Vir jare het daar nie veel gebeur nie en soms wou ek moed opgee. In 2004 het die Here die buitepos aangeraak. Baie mense het tot bekering gekom. Die modderhut was te klein en dienste is `n n ou skuur begin hou. Die gemeente het steeds uitgebrei en verlede jaar kon ons `n kerk bou op Aloekop. Toe ek 14 jaar gelede daar in `n eenvoudige hutjie begin dienste hou het, kon ek nooit dink dat daar eendag `n sterk gemeente met `n eie kerkgebou op Aloekop sou wees nie."
 

Mount Ayliff (Maxesibeni) VGK gemeente​

Hoe kan u gemeente betrokke raak:

Finansieel : Ons doen ons werk in Transkei in die geloof. Ons is destyds in diens van die Oos-Kaap sinode na Transkei gestuur. Ongeveer 10 jaar gelede kon die sinode ons nie meer dra nie. `n Paar van ons het besluit om te bly en in die geloof verder te werk. Op `n wonderlike wyse dra die Here ons jaar na jaar. Dikwels het dit al gelyk of die fondse opdroog en ons nie sou kon aangaan met die werk nie. Tog het die Here keer op keer voorsien en vertrou ons Hom ook vir die toekoms. Op die oomblik is dit ons grootste behoefte en indien u gelei word om dalk by die salarisfonds betrokke te raak, sal ons baie dankbaar wees.
 
  1. Daar is ook ander projekte waarby gemeentes finansieel betrokke kan raak, soos die bou van nuwe kerkies, herstelwerk aan bestaande kerkies, ons kleuterskole, kosprojekte of lekepredikers wat ons oplei en aanstel.
     
  2. U kan ons besoek. Gemeentes is welkom om ons te besoek met uitreike of dalk die bou van `n kerkie op `n buitepos. So kan u direk by die werk betrokke raak en ons hande hier kom vat.
     
  3. Deur vir ons te bid, `n brief te skryf of `n e-pos te rig. Dit is wonderlik om te weet dat ons nie alleen staan in die stryd vir die Evangelie in Transkei nie!
     
Baie dankie vir U belangstelling
Vriendelike Groete
Christo Wooding
Agtergrond oor Rietvlei Sendingstasie

Nuus van Augustus 2018

Liewe Vriende,

Mount Ayliff (Maxesibeni) VGK gemeente.
Mount Ayliff is `n klein dorpie geleë in die Oostelike hoek van die ou Transkei, ongeveer 45km vanaf Kokstad. Die Xesibe mense, een van die Xhosa stamme, vestig hulself in daardie omgewing gedurende die 1800`s. Weens gedurige aanvalle van omliggende stamme, vra hulle beskerming van die Britse regering in die Kaap. Rondom 1880 word `n Engelse magistraat en soldate daar geplaas, en die dorpie word vernoem na John Ayliff, `n Metodiste sendeling. Vanaf 1890 het wit handelaars daar begin sake doen en bly.

Op 3 Mei 1953 onthul Ds. DMC Smit die hoeksteen van die NGK op Mt Ayliff. ( Die NGK Pondoland het ook dieselfde kerkgebou op Lusikisiki gehad, waar ons kerk vandag is). `n Goeie vriend van my, Francois Erasmus, se familie was vir geslagte handelaars op Mt Ayliff. Hulle is in daardie kerkie gedoop en voorgestel. Sy pa was die koster van die gemeente, en sy ma het die traporreltjie bespeel. Baie van hul familie is uit daardie kerkie op die dorpie begrawe. Nadat die Transkei in 1976 onafhanklik geword het, het die witmense die dorpie begin verlaat, en het die NG gemeente doodgeloop. Die kerkgebou is aan die VGK geskenk.

Ds. CP du Plessis het in 1956 op Mt Ayliff begin sendingwerk doen vir die NGK. In 1966 is hy deur die bekende ds. Giep Louw opgevolg. Baanbrekerswerk is deur hulle gedoen. Die destydse NGKA gemeente van Mt Ayliff (Maxesibeni) is gestig, met verskeie buiteposte in die omgewing. Dr. Sam Fehrsen was die eerste sendingdokter en in 1964 is die sendinghospitaal geopen.

Met my koms na Kokstad in 1993 was ds.Dan Base leraar op Mt Ayliff. Hy was destyds konsulent van Kokstad, en het my na Kokstad beroep. Ons het baie goed saamgewerk en ek was hartseer toe hy in 2005 `n beroep na Somerset-Oos VGK aanvaar het. Die afgelope 13 jaar was ek konsulent van Mt Ayliff VGK.
Die baie jare sonder leraar het sleg begin tel teen die gemeente op Mt Ayliff, en veral die laaste 2 jaar het dinge daar nie goed gegaan nie. Ernstige verdeeldheid het ontstaan in die gemeente en die twee groep kon mekaar nie verdra nie. Sondae is op afsonderlike plekke dienste gehou. Ek, as konsulent, en ook ons ringskommissie, het verskeie kere met die twee groepe vergader sonder veel sukses. Ons kon hul nie eers bymekaar bring om die saak uit te praat nie.

Die begin van dié jaar land die twee groepe op `n Sondag saam in `n diens op Mt Ayliff. Hulle baklei so erg dat die polisie ingeroep moes word om die vrede te herstel. Ons was moedeloos en raadop, en gereed om hul aan hul lot oor te laat. En dit is toe waar die Here ingegryp het en self vrede gebring het op Mt Ayliff. Sonder ons toedoen het hul die saak uitgepraat en weer saam dienste begin hou. Paasfees 2018 was vir die eerste keer in jare `n vredevolle en geseënde geleentheid op Mt Ayliff. Om geswore vyande skouer aan skouer in die kerkbanke te sien sit, en die Here saam uit volle bors te loof en prys, was `n grootse oomblik in my bediening wat my altyd sal bybly.
Maar die Here was nog nie klaar met sy wonderdade op Mt Ayliff nie. In Junie beroep ons ds. Dan Base weer terug na die gemeente, en hy neem die beroep sowaar aan. Die 4de Augustus is hy op Mt Ayliff bevestig. Die Here het weer lewe en hoop gebring waar daar nie meer hoop was nie. Meer as 75% van die gemeentes in Transkei is vakant, sommige al vir baie jare. En die kanse menslik gesproke om weer leraars te kry, is so klein. En hier gee die Here weer vir Mt Ayliff `n dominee! (sien aangehegte foto`s van die bevestiging e n ook d hoeksteen van die kerkie).

Na al die jare staan die kerkie steeds op Mt Ayliff en word die Evangelie nog daar verkondig – ten spyte van al die veranderinge wat plaasgevind het in die gemeente, in die dorpie en in ons land. Deur goeie en slegte tye:
“Hou Christus self sy kerk in stand-
Vergeefs die hel se woede.”

“Sal Hy wat sy gemeente bou,
ons nie `n toevlug wees nie?
Hy, oor die toekoms Heer,
waak oor sy Woord en eer”. (Lied 477)

Vriendelike groete.
Christo en Delesté Wooding.
Nuus van April 2018

Liewe Vriende,

Pasika (Paasfees) 2018 was `n baie geseënde en vredevolle tyd in al die gemeentes van ons ring. Uit die gemeentes is berig van buitegewoon goeie bywoning en nuwe bekeerlinge, oud en jonk. Ons ervaar tog iets van dit wat Lukas in Handelinge 6:7 oor skryf: “Die Woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem”. Die Woord van God versprei ook al verder in Transkei en daar is steeds nuwe gelowiges, ten spyte van ons eie swakhede, ten spyte van al die vakante gemeentes en min werkkragte, en ten spyte van al die woelinge en onrus in ons land. God bou steeds Sy Koninkryk!

Die opstandingsdag het ons in ons gemeente op Kokstad deurgebring (sien foto met myself voor kansel tydens doop). Die meelewing, ritmiese sang en opgewekte gees van ons lidmate is aansteeklik, en later voer ek en Delesté ook maar `n paar danspassies uit ( En, om te dink dat ek tydens my studiejare op Stellenbosch nooit eers gaan sokkie het nie, uit vrees vir die kuratorium van die kweekskool).

Die diens duur die hele dag lank – daar word gepreek, nagmaal gevier, gedoop, lidmate bevestig, en dan vat sewe predikers voor met die sewe kruiswoorde. Links van my sit ons jongmense saam – die nuwe geslag geleerde en modieuse jongmense. My selfoon lyk maar vaal teen al die blink selfone en tablette. Baie van hulle sit met hul Bybels oop voor hulle. En soos ons deur die dag by verskillende skrifgedeeltes stilstaan, kan ek vanaf die kansel sien dat dit Bybels is wat gelees word. Deur hul Bybels is tekste gemerk en van die bladsye lyk nie meer so nuut en ongebruik nie. Die Evangelie het deur die jare wel `n dieper inslag in ons land gehad as wat ons dalk dink.

Die Sondag was ons op Rietvlei. Dit is die grooste gemeente in ons ring en dit is bemoedigend om so baie mense kerk toe te sien kom. Sommige van baie ver af oor slegte paaie met busse en taxi`s. Hier is `n groot en bekwame kerkraad wat sterk leiding neem in die vakante gemeente. Saam is ons deur baie kerkraadsvergaderings, en het hulle regtig moeilike sake met onderskeiding hanteer (sien foto van kerkraad). Ek doop dié dag baie kindertjies. Van hulle huil bitterlik as ek naderkom. Die enigste ander witgesig wat hul al gesien het, is die van die dokter wat hul inspuit. En hulle is baie bang vir my! (aangeheg foto van die ouers en kindertjies voor die kansel).

Ou familie vetes of politieke verskille word dikwels die kerk ingedra en veroorsaak groot gevegte in gemeentes. By Mt Ayliff sukkel ons nou al jare met ernstige verdeeltheid in die gemeente. Soveel so dat die twee strydende partye nie eers meer saam dienste of Pasika gehou het nie. Vanjaar is ons gebede verhoor en het die twee groepe vrede gemaak en saam Paasfees gevier. Bid saam vir blywende vrede in hierdie vakante gemeente.

Lusikisiki en Bambisana gemeentes het saam op Bambisana Pasika gevier. Die herstel van geboue op die ou sendingstasie en nuwe geriewe wat opgerig is, maak die hou van groot byeenkomste maklik. Dit het die Paasnaweek baie gereën in Pondoland, tog kon die gemeentes in redelike gerief en met groot seën hul Pasika voltooi. Ev. Henry Hlutswa het die Pasika op Bambisana gelei. Ook ev. Fudukile Menze van Maluti getuig van `n vredevolle en geseënde Paastyd in hul gemeente.

Baie dankie vir u ondersteuning en gebede in hierdie tyd.

Vriendelike groete.
Christo en Delesté Wooding
Nuus van September 2017

Liewe Vriende,

Die afgelope paar weke het ons baie tyd deurgebring in die gemeentes van ons ring met konferensies en vergaderings. Dit was `n verrykende ervaring om tyd saam met die gewone lidmate te spandeer, en opnuut bewus te word van wat in die gemeentes aangaan. Van die gemeentes is al meer as 15jaar vakant, en ongelukkig is daar 1 of 2 van ons gemeentes wat eintlik maar besig is om dood te loop. Gelukkig gaan dit nog goed in die meeste van die sewe gemeentes, en is daar steeds groei ten spyte van moeilike omstandighede.

Die 26 -27 Augustus was ons op Rietvlei. Die Saterdag het ons ringsitting gehad. Die Sondagoggend `n gesamentlike nagmaalsdiens, en die Sondagmiddag kerkraadsvergadering met Rietvlei gemeente. Dit was goed om al die afgevaardigdes van ons ringsgemeentes weer te sien, en saam met die plaaslike gemeente te kon nagmaal vier. Ons moes egter `n paar baie moeilike en sensitiewe sake hanteer, en ek is met `n knop op my maag na Rietvlei. En ook nie met al die oplossings vir die sake nie. Weereens het ek my verbaas vir die wysheid en insig van ons kerkrade. Die leiers kom `n langpad in die kerk, en weet wat die Bybel en die kerkorde sê. Ja, daar word soms heftig en baie lank oor `n saak gepraat, maar dikwels kom ons tog by die oplossing uit. (sien foto waar ons om tafel vergader).

Die naweek van 9 -10 September het ons die mannekonferensie van ons ring op Bambisana gehad. Dit was bemoedigend om bussies vol manne uit die verskillende gemeentes te sien aankom op Bambisana. Ek wens u kon dié Saterdagaand se deurnagdiens bywoon en die oorgawe ervaar waarmee die Here gedien word. ( sien die foto geneem tydens die nagmaalsdiens op Bambisana).
Die Meth familie van Lusikisiki is besig om `n kerksaal op Chamsholo buitepos te bou. Hulle oorlede ouers was van die eerste bekeerlinge in ons kerk op Lusikisiki. Die Meth kinders is self vandag nie meer jonk nie, en beklee leiersposisies in die kerk en samelewing. Hulle bou die saaltjie uit dankbaarheid teenoor God vir Sy genade , en ons kerk waarbinne hulle gevorm is. Ook ter ere van hul gelowige ouers vir die wonderlike voorbeeld aan hulle gestel, en vir `n Christelike opvoeding.

Bid asseblief vir die jeugkonferensie van ons ring die komende naweek op Rietvlei. En ook vir die streekskonferensie van die mannevereniging van ons kerk 6-8 Oktober te Kokstad.
Oppad terug van Bambisana draai ons af op `n grondpaadjie na die kus, waarop ons nog nie gery het nie. Die paadjie loop vir 37km deur diep valleie, digte natuurlike woude en oor hoë berge tot waar dit skielik by Manteku tentkamp in die see val. Daar is min plekke so mooi en ongerep soos die Wildekus.( sien die foto van die huisie op die beste erf langs die RSA kus).
Dankie weereens vir u gebede en ondersteuning waarsonder ons nie hierdie werk in Transkei kan doen nie.

Vriendelike Groete
Christo en Delesté Wooding.
Nuus van 4 Augustus 2017

Liewe Vriende,

Die pastorie op Kokstad, waar ons die afgelope 24 jaar gelukkig in bly, is destyds vir Ds Giep Louw gebou. Vir baie jare het oom Giep en wyle tannie Hetta hier gebly, en baanbrekerswerk in die Transkei gedoen. Elke jaar met die aanbreek van herfs, bel ek oom Giep in Port Elizabeth met die nuus dat die akkerbome se blare nou afval, en die koue winter voorlê. Begin September bel ek weer met die nuus dat die lente nou aanbreek en die akkerbome begin bot. En dan onthou oom Giep klokslag dat die groot akkerboom voor ons huis altyd eerste bot van al die bome in die straat. Die winterkoue op Kokstad is amper verby, en ek kan nie wag om weer vir oom Giep te kan bel met die nuus dat die somer aangebreek het nie!

In Mei het ek die gemeentes van Stellenberg en Welgemoed besoek. Dit was `n voorreg om al ons vriende en ondersteuners weer te kon sien. Dit bly `n wonderlike ervaring om op `n Sondagoggend voor `n diens, dikwels na `n jaar of meer, `n konsistorie in te stap en dadelik welkom te voel tussen medegelowiges. En om tydens `n diens `n paar woorde oor ons werk te sê, en in die oë van die gemeente te sien dat die verkondiging van die Evangelie van Jesus hul nog naby aan die hart lê.

Ek het die voorreg gehad om op `n sendingstasie in Transkei te kon opgroei, tydens die groot sendingaksies van die NG Kerk. Die sendelinge – dominee`s, dokters, verpleegsters, huismoeders, onderwyseresse, geestelike werksters – het `n groot indruk op my lewe gemaak. En wanneer ek in die Kaap kom, besoek ek graag die wat daar afgetree het. Vanjaar het ons saam geëet aan huis van Louis Koch, die vrou van wyle Ds Kobus Koch wat op Zithulele gewerk het. (sien aangehegte foto) Die tannie links agter op die hoek van die tafel, is Alta van Zyl. Sy was destyds my Pa se tikster op Decoligny sendingstasie. Dikwels het sy ons saans as klein kindertjies opgepas terwyl my ouers uit was. Ek onthou vandag nog haar gebede vir ons. Tannie Alta bly tans in `n tehuis in die Kaap, en na meer as vyftig jaar bid sy steeds gereeld vir ons werk in Transkei.
Ons hou dienste by baie gemeentes en buiteposte in Transkei. Dikwels is dit `n klein groepie gelowiges op `n afgeleë buitepos wat jou verras met hul opregtheid en getrouheid. Dit is altyd lekker om op Poortjie buitepos te gaan kerk hou, al is dit letterlik in `n ou melkstal. Die vreugde waarmee daardie plaaswerkers die Here dien ten spyte van mistroostige omstandighede, tref my die Sondagmôre opnuut, soos die spierwit tafeldoek oor `n lendelam tafel en die helder blomme in die stowwerige stal (sien aangehegte foto).

Aloekop is een van ons groter buiteposte. Hier is `n pragtige kerkgebou waarin gerieflik dienste gehou kan word. Groot moeite word altyd gedoen om aan ons `n heerlike ete na die diens te bedien. Die dominee en die ouderlinge kry eerste kos. Daarna kom die vroue aan die beurt. En as al die grootmense klaar geëet het, kom staan die kinders in die ry vir hulle kos. Na ete gaan praat ek buite met die kindertjies, wat heerlik in die son sit en eet (sien aangehegte foto). “Watter kos is vir julle die lekkerste om te eet”, vra ek. ”Vleis en aartappels”, antwoord een. “Nee, rys” sê `n ander. “Tastic rys is die beste!”.

In Junie het die finale jaar katkisante van die NGK op Kokstad `n diens kom bywoon op Waterloo buitepos. Waterloo se mense het die gaste met ope arms verwelkom, en hulle bederf met `n heerlike ete. Ons jongmense en die besoekers het sommer gou lekker gesels, en hul belewenisse van die kerk en hul geloof gedeel met mekaar. ( sien aangehegte foto).

Baie dankie weereens vir u getroue ondersteuning en gebede.

Vriendelike groete.
Christo en Delesté Wooding.
Nuus van 5 Mei 2017

Liewe Vriende,

Daar is twee gebeure in die swartmense se kultuur en kerk wat mens ten minste een keer in jou lewe moet belewe, en dit is Paasfees en `n begrafnis. Paasfees 2017 was weereens `n baie geseënde en grootse geleentheid in ons gemeentes.
By Kokstad, soos ook in al die ander gemeentes, is weke voor die tyd begin met die voorbereidings vir die Pasika. Kerkerwe is skoongemaak en heinings herstel. Die kerke is binne en buite weer spierwit geverf. By Kokstad het die vroue nuwe teëls op die vloere gesit. Kosgelde word op al die buiteposte ingesamel. Ons gemeente het R20000.00 ingesamel vir die herstelwerk en kos. Ten spyte van die eerste winterkoue op Kokstad, het baie mense die dienste bygewoon. En elke oomblik daarvan ten volle geniet en meegeleef. Dit is werklik nie vir hierdie mense `n straf om kerk toe te gaan nie. Vrydagoggend is nagmaal gehou, kinders gedoop en nuwe lidmate voorgestel. Die middag het sewe predikers oor die sewe kruiswoorde gepreek – met elke kruiswoord vat `n vars prediker weer voor! Teen die aand het Deleste `n konferensie met haar vroue gehad, en daarna is begin met die deurnag opwekkingsdiens. ( sien aangehegte foto van ons lidmate se meelewing tydens die dienste).

Die Saterdag is ons na Rietvlei vir die Pasika. Rietvlei is een van die oudste en grootste gemeentes in Transkei, maar ongelukkig ook vakant. Ons het egter waardering vir `n kerkraad wat die gemeente op `n baie bekwame manier bymekaar hou en lei. Deleste moesvir `n paar nuwe vroue lidmate hul swart kerkdrag (letterlik) aantrek, en ekself vir ses nuwe mans lidmate. Daarmee word hul lede van die verenigings vir manne en vroue. Groot klem word gelê op die korrekte drag, en die klere word met sorg en trots gedra vir die res van hul lewens. By Rietvlei is dit nog die gebruik dat die leraar self die nagmaal aan die kerkraad moet bedien. Ek moes die dag ook 38 kinders doop. ( sien d foto van die 6 nuwe mans by Rietvlei).

Die Sondag is ons na Lusikisiki vir Lusikisiki/Bambisana se Pasika. Teen die derde dag van die Paasnaweek was die kerk steeds stampvol en het ons `n baie geseënde dag saam met die gemeentes gehad. Daar was veral baie van die nuwe geslag jongmense in die kerk. Dit is jongmense wat as kindertjies grootgeword het in die Sondagskole en kategese klasse op Lusikisiki en Bambisana. Vandag is hul reg oor die land besig om te studeer by universiteite of het reeds goeie werke. Tog het hul hul ouerhuise en kerk nie vergeet nie, en sien ons hul jaar na jaar tydens Pasika in die dienste. Die Sondagskool se kinders het dié dag vir ons `n baie mooi opvoering gedoen oor die Paasgebeure. Ev.Henry Hlutshwa het die Paasfees vir ons gehou by Mount Ayliff en Sipetu. Ev. Fudukile Menze het weer by Maluti die Pasika behartig. Hulle getuig ook van groot seën in hierdie gemeentes tydens die naweek.

Baie dankie vir u voorbidding en ondersteuning tydens die Paastyd. Ons het werklik ervaar hoe die Here ons deur die dae gedra en bewaar het. En weereens gesien hoe Christus self Sy kerk instand hou en uitbrei, self onder baie moeilike omstandighede. Oppad terug vanaf Lusikisiki na Kokstad, het ons `n vinnige draai gery op `n afgeleë grondpad langs die Ntafufurivier aan die pragtige Wildekus. Die aangehegte foto is spesiaal vir almal van julle wat al deur die jare saam met ons langs die ongerepte kus 4x4 gery het. Ons het aan jul almal gedink!

Vriendelike groete.
Christo en Deleste Wooding
Nuus van 16 Februarie 2017
Liewe Vriende,

Iemand het eendag gesê; Ons sien ons Hemelse Vader se voetspore op aarde in die klein dade van gehoorsaamheid deur Sy volgelinge. Jy weet nooit wat die gevolge kan wees van die saadjie wat jy saai nie, die liefdesdaad wat jy verrig nie, of die vriendelike woord wat jy spreek nie. In Sy Koninkryk gebruik God ons swakste pogings, dikwels op maniere wat ons nooit sou kon voorsien het nie. Op 3 Desember 2016 het ons afskeid geneem op Lusikisiki van Nomthanthazo Gongxeka, wat vir 40 jaar as geestelike werkster in ons kerk gewerk het. Die laaste 38 jaar was te Lusikisiki/Bambisana. Jiks ( afgelei van die Xhosa woord vir geestelike werkster, nojikeleza) was nooit getroud nie, maar God het haar, in haar eie woorde, 'n groot geestelike familie gegee om te versorg. Deur die jare is duisende kinders en jongmense se lewens gevorm deur haar werk in die Sondagskole en jongmensvereniging. Vir al die jare wat Lusikisiki/Bambisana vakant was, was sy die gemeentes se “dominee” en geestelike versorgster. Sy was die geestelike moeder vir die jeugspanne uit Amerika en Stellenberg wat wonderlike werk gedoen het op Bambisana en Lusikisiki, en dit steeds doen. Baie mense, oud en jonk, is deur die jare na Jesus gelei deur Nomthandazo.

Die afskeid was `n groot geleentheid gereël deur die gemeente in die plaaslike onderwyskollege se saal. Die program het die hele, warm Desember dag geduur en groot waardering is deur die baie sprekers uitgespreek vir haar lewe en werk. Pragtige geskenke is aan haar gegee. Ons was baie dankbaar oor die besoekers wat die afskeid kon bywoon - Mara Nel wat self as geestelike werkster op Bambisana gwerk het vanaf 1969 tot 1979. En Ds Ben en Elsa Marais wat vanaf 1972 tot 1974 op Bambisana gewerk het. Die gemeentelede was so bly om die ou sendelinge weer te sien. Ds. Why Duvenage van Stellenberg en Gerrit en Mignon Duvenage, die leier van die jeugspanne, was ook daar. Ons is baie dankbaar teenoor Stellenberg vir hul jarelange steun van die werk by Lusikisiki/Bambisana, en van Nomthandazo. Hulle is sedert 2005 by Bambisana betrokke. Die Sondag het ons almal saam in Lusikisiki se kerk nagmaal gehou, en finaal afskeid geneem. (sien die aangehegte foto`s van die afskeid).

Jiks het in `n Christelike huis naby Cala grootgeword. Na skool het sy `n plaaslike onderwyskollege gaan bywoon. Sy vertel dat toe sy 21 jaar oud was, die duiwel haar lewe wou verwoes. Sy het in ernstige depressie verval en wou haar eie lewe neem. Haar ouers stuur haar toe om by `n Tante 200km ver, naby Umtata, te gaan bly. Daar kruis haar pad met die van Ds. Haas Burger. Ek onthou nog as `n kind hoe Oom Haas, met sy ou Kombi vol Christenstudente van die kerk se onderwyskollege op Cicira, die stofpaaie rondom Umtata deurkruis het op huisbesoek en evangelisasie. So kom hy by die tante se huis uit en kon hulle vir Jiks na Jesus lei. Oom Haas het dadelik haar potensiaal raak gesien en gereël dat sy die teologiese skool op Decoligny bywoon. Daar is sy vanaf 1974 as nojikeleza opgelei. Na haar opleiding in 1976, land sy weer werkloos by haar ouerhuis naby Cala. Ds. Willie Stadler, toe sendeling op Cala, verneem van `n werklose geestelike werkster in die omgewing, maar het geen kontakbesonderhede nie. Hy klim toe in sy ou Land Rover met `n luidspreker op die dak, roepende na Nomthandazo, terwyl hy deur die strate ry. Sy hoor hom roep terwyl hy “toevallig” by haar huis verby ry, en so word sy as geestelike werkster op Cala aangestel. Dit was die begin van `n vrugbare bediening van 40 jaar op Cala en Lusikisiki.

Verhale soos hierdie inspireer ons opnuut en gee aan ons weer nuwe moed, krag en geloof om in 2017 met ons werk in die Transkei voort te gaan. En hoewel ons nou al baie lus is vir aftree en `n rustige lewe by die see, onthou ons Jiks se laaste woorde aan ons: “ Jul 40 jaar is nog nie vol nie, daar is nog werk wat julle vir die Here moet doen in Transkei!” . En ons besef dat God genadiglik self ons swakste pogings kragdadig in sy Koninkryk kan gebruik.

In Maart verwag ons besoek van die leraars van die Ring van Uitenhage. Uitenhage se gemeentes was die eerste gemeentes wat ons 23 jaar gelede begin ondersteun het. Die Ring van Uitenhage hanteer ook die Kokstad Sendingfonds. Deur die jare het kosbare vrienskappe ontstaan en ons sien uit na die besoek.

Paasfees 2017 kom nader en soos u weet is dit `n baie groot geleentheid in ons kerk. Ons begin reeds die 9de April op “Palmsondag” met ons dienste. Tydens die paasnaweek moet die sakramente bedien word in al 7 gemeentes waar ek konsulent is. Duisende (waarskynlik miljoene) mense woon tydens die paastyd dienste by in die verskillende kerke in ons land. Dit is `n groot geleentheid om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Dit kan so `n groot verandering bring in ons land. Bid vanjaar vir besondere seën op hierdie dienste. Baie dankie weereens vir u ondersteuning, gebede en liefde. Mag u elkeen ryklik geseën word in 2017.

Vriendelike groete.
Christo en Deleste Wooding
Kontakbesonderhede:
Huisnommer: 039-7272215
Selnommer: 0823391666
E-pos: wooding@telkomsa.net
 
 
V.G.K. Kokstad Werksgebied en Buiteposte
V.G.K. Kokstad Gemeente

Skakels
VGK in Suid Afrika
Sendingwerk in Pondoland - Geografiese en Geskiedkundige Agtergrond

"Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag."
Kruisgesante oorkant die Kei - Saamgestel deur Hennie Pretorius. Die geskiedenis van endingwerk in die Transkei is nou beskikbaar by Bybelmedia se eWinkel. Bestel dit hier