Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Giving | Sitemap | Contact us
GAP Ministries

... Go and Proclaim

Geloofbelofte-offer NG kerk Uitenhage Noord


Agtergrond 

Die gemeente was van sy ontstaan af (veral deur van tyd-tot-tyd fondse vir sendingprojekte in te samel) by sending betrokke. Betrokkenheid by sending is ‘n sterk “tradisie” wat nog altyd deel was van die hart en wese van die NG Kerk. Gedurende 1996 het daar ‘n nuwe fokus in die gemeente se betrokkenheid by sending gekom deurdat daar, d.m.v. die Kommissie van Getuienis en Ekumene, begin is om fondse te begroot vir die ondersteuning van sendelinge en projekte wat in die gemeente “ontstaan’’ het. Een van die eerste sendelinge wat op hierdie manier ondersteuning ontvang het, was Stephan Smithdorff wat ‘n “gemeente-seun” is en nog steeds ondersteuning uit die gemeente ontvang. Hier volg ’n paar mylpale in die geskiedenis van die gemeente se sending-betrokkenheid: Die Eksodusfees (1997) was ’n sending-naweek wat op inisiatief van Uitenhage-Noord gemeente en in samewerking met die ander NG-gemeentes op die dorp in die Binneshuise Sport Sentrum, gehou is. Dit het ‘n groot bewusmakende rol gespeel in die noodsaaklikeid van die Kerk se rol in sending wêreldwyd.

Die tweede mylpaal was die Global Consultation on World Evangelization (GCOWE) wat gedurende 1997 in Pretoria gehou is. ’n Paar lidmate van die gemeente asook Tobie, Chris en Pierre het die konsultasie bygewoon. Die konsultasie het Kerke gehelp om hulle sendingvisie te verfyn en prakties te implementeer. Baie van wat daar geleer is, is in die gemeente se sendingbeleid ingewerk. Hieruit het die formulering van die uitstuurbeleid vir sendelinge gevolg wat vandag nog tot ‘n groot mate van krag is. Stephan Smithdorff en Pierre van Wyk en hulle gesinne is die eerste voltydse sendelinge van die gemeente wat volgens dié beleid uit die gemeente gestuur is.  

Love Southern Africa (LSA, 1999) is sekerlik nog die grootste sending-geleentheid wat in Uitenhage plaasgevind het. Dit was ook in die Binneshuise Sport Sentrum aangebied en na meer as ‘n jaar se voorbereiding, het ‘n paar duisend mense vanoor die hele Metro en die Oos-Kaap opgedaag. Uitenhage-Noord het ook in die aanbieding van die fees ‘n anker-rol gespeel. Die konferensie sal seker nog vir ‘n lang tyd ‘n groot mylpaal wees in die gemeente se betrokkenheid by sending-inisiatiewe. Nog ’n mylpaal was die vestiging van die Eksodus Sentrum wat in die aanloop tot LSA sy onstaan gehad het. Dit het as ’n sentrale kantoor gedien van waar sending-aktiwiteite gekoördineer is. Pierre en Rev Lawrie Wilmot (van die Anglikaanse Kerk) het as koördineerders van die sentrum opgetree. Alhoewel die sentrum nie meer bestaan nie gaan nog baie van die inisiatiewe steeds voort. Daar kan net getuig word van hoe die Here in elkeen van die sendeling-gesinne, sending projekte en ander inisiatiewe die afgelope 17 jaar op wonderbaarlike maniere voorsien het!!! 

Wat is die GBO?
Die GBO stelsel is 17 jaar terug vir die eerste keer in die gemeente ingestel nadat ‘n behoefte ontstaan het om sendelinge en sending- inisiatiewe op ‘n individuele basis te ondersteun. GBO-fondse word aangewend vir werk BUITE die gemeentegrense en op die manier word daar uitvoering gegee aan die sendingopdrag. Op hierdie manier word u ‘n vennoot van sendelinge en in sendingprojekte. Die GBO is ‘n beproefde metode wat baie suksesvol dwarsoor die wêreld in kerke en gemeentes gebruik word om fondse vir sendelinge en sending-inisiatiewe in te samel.
 
Wat is die beginsels daaragter?
Die GBO onderskei homself van ander finansiële bydraes op die volgende maniere: dit word in biddende afhanklikheid van die Here en in vertroue op Hom vooruit belowe; dit is ‘n ekstra offer bo- en behalwe die gewone maandelikse dankoffer; dit is ‘n persoonlike verbintenis aan die Here alleen; dit word gedoen in geloofsvertroue en in gehoorsaamheid aan Hom met die vertroue en verwagting dat Hy elke maand dit wat beloof is, sal voorsien. Dit verg ‘n voortdurende bewustheid van ons afhanklikheid van die Here en die verskillende maniere hoe hy ons kan en wil seën.

Wat die GBO nie is nie: dit is nie ‘n truuk of foefie nie; daar is geen emosionele druk nie; dit is nie ‘n verbintenis aan mense nie, maar aan God; dit is ook nie ‘n kontant kollekte nie.
 
Waarvoor word bygedra?
Ons gemeente het drie voltydse sendelinge wat vanuit die gemeente ondersteun word te wete Christo en Deleste Wooding (Transkei Sending), Stephan en Keiko Smithdorff en hulle kinders (OM Japan) en Pierre en Sugnét van Wyk en hulle kinders (GAP-Go and Proclaim). Daar word vir spesifieke sendelinge bygedra en of vir die algemene fonds. Uit die algemene fonds word die tekorte op sendelinge se begrotings aangevul en ander sending-projekte ondersteun wat die visie van die gemeente, naamlik om dissipels te maak, ondersteun. Die Omgee- en Uitreik-bediening, onder toesig van die Gemeenteraad, besluit waarvoor die fondse in die algemene fonds aangewend word. André en Sanet Brink van CEF word ook elke maand met ‘n bedrag van R500 uit die algemene fonds ondersteun.

Hoe werk dit?
Elke jaar met die aanvang van die laaste kwartaal gedurende Oktober word die gemeente ingelig oor die werksaamhede en behoeftes van sendelinge en sending-projekte. Lidmate kry dan die geleentheid om te bid en te besin oor hulle betrokkenheid, en wat die aard daarvan moet wees. Gedurende die laaste Sondag van Oktober kry lidmate dan die geleentheid om hulle besluit bekend te maak deur middel van die voltooiing van die GBO vorm.

Kan sending ook werk in ‘n tyd van ekonomiese resessie?

Dr Chang Fong, leraar van die “Grace Chinese Christian Church” in Singapore, wys in ‘n artikel daarop dat OMF, die organisasie van Hudson Taylor, hulle werk te midde van die grootste depressie in 1932 -33 voortgesit en selfs uitgebrei het. “Kerke wat hulleself in ‘n tyd van ekonomiese resessie bevind, moet mooi let op die woorde van Hudson Taylor, stigter van OMF (Overseas Missionary Fellowship). Hy het gese: ‘If we don’t move forward, it means that our faith has retreated and we are only focusing on difficulties, not on the living and true God. These few years the income of the mission has certainly gone down a lot and the missionaries sent from England are not many. Also, a number of our missionaries in China are retiring. At such a time it’s easy to say all indications tell us we cannot extend and develop our work. But if we don’t move forward, we will lose the golden opportunities that God has given.’”
 
Dr Fong skryf ‘n merkwaardige getuienis oor hulle gemeente in ‘n tyd toe Singapoer se ekonomie geval het van 7,8% groei na 1,3% groei en die toekomsvoorspelling –1% tot +1% groei was vir die volgende jaar, terwyl hulle verbind was aan die ondersteuning van 45 sendelinge in 16 lande. Dr Fong skryf verder hoe hulle ook bemoedig is deur die getuienis van Oswold Smith se People’s Church in Toronto. Hulle het hulle Sendingprogram en eerste Geloofsofferbelofte in 1929 afgeskop met ‘n eerste belofte van C$10,000. Alhoewel die volgende paar jare wêreldwyd ‘n ekonomiese resessie beleef is, baie besighede bankrot geraak het en groot werkloosheid geheers het, het hierdie gemeente voortgegaan daarmee. Hulle Geloofsofferbelofte het steeds gegroei en in 1933 C$23,586 en in 1935 C$30,615 beloop. Dr Fong getuig dan hoe hulle gemeente ook nog steeds kon voortgaan om hulle sendelinge te ondersteun, danksy die gebruik van die GOB. Hy skryf dat hy oortuig is dat ‘n kerk wat onwillig is om die Groot Opdrag uit te voer, self in ‘n ekonomiese krisis sal beland. Hy vertel dat elke keer wanneer hulle hulle GOB doelwit verhoog het, hulle ook ‘n toename in hulle gewone inkomste ervaar het. Toe die ekonomiese krisis in 1984 en 1985 Singapoer getref het, en ook baie van hulle lidmate geraak was, was hulle Geloofsofferbelofte S$133,879, met hulle dankoffers S$150,049. Die volgende jaar het hulle GOB gestyg na S$164,750 en hulle dankoffers na S$168,873. In 1993 het hulle ‘n bouprojek aangepak, en wou nie die lidmate te veel belas nie. Hulle het dus hulle GOB-doelwit daardie jaar verlaag na S$435,000 maar het S$533,630 ontvang, baie meer as wat hulle verwag het.

Uit: “Ja, vir Geloofsofferbeloftes” deur Chris Visser 

Dokumente en Hulpbronne
Geloofbelofte-offer Verbintenis Vorm 2015/2016 NGK Uitenhage Noord
Geloofbelofte-offer Verbintenis Vorm 2016/2017 NGK Uitenhage Noord
Geloofbelofte-offer Verbintenis Vorm 2017/2018 NGK Uitenhage Noord
Ja vir Geloofsoffersbeloftes - Meer geld vir sending - deur Chris Visser

Kontakbesonderhede
NG Kerk Uitenhage Noord E-pos: ngkuitnoord@telkomsa.net
NG Kerk Uitenhage Noord se Facebook blad hier