Follow us:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissipelskap vir Tieners - Sessie 14
Jy Is 'n Nuwe Mens

Welkom by vandag se sessie. Die inligting hier is verkort en verder verwerk vir die doeleindes van die spesifieke groep vir wie dit tans aangebied word. Vir volledige inhoud raadpleeg gerus die handleiding saamgestel deur Deon Loots.

"Die goeie nuus is dat die Here anders na ons kyk as wat ons na onself kyk"

Sleutelteks
2 Kor 5:17  

Bid die Woord
Psalm 86:1-13

Wie Is Jy Regtig?
Ons het sedert ons met die reeks begin het verskeie kere al gepraat oor ons gevoelens vir en oor onself, en hoe ons oor onself dink. Partykeer is hierdie beeld 'n getroue weergawe van onsself maar die meeste van die tyd is dit nie 'n getroue weergawe nie omdat daar so baie invloede en faktore is wat ons siening van onsself beinvloed. Die goeie nuus is dat die Here anders na ons kyk as wat ons na onself kyk, en dat Hy vir ons die geleentheid gee om ten goede 'n karakter verandering te ondergaan. In 2 Kor 5:17 lees ons dat as ons aan Christus behoort dan kom verander daar 'n hele klomp goed in ons lewe. Efesiers 2 gee ons 'n opsomming van van hoe dit lyk voor, en na iemand vir Christus ontmoet het. Daar is nogal 'n radikale verskil.

Maar Waar Begin Alles?
Daar word dikwels na iemand wat 'n ontmoeting met die Here het as 'n wedergebore mens verwys. Dit is nie 'n term wat ons baie gebruik nie so laat ons vir 'n oomblik daarby stil staan. Die verklarende Afrikaanse Woordeboek gee ons nogal 'n goeie verduideliking. Daarin word wedergeboorte verklaar as hernuwing, herlewing, bekering, renaissance en die herskepping van 'n ongelowige deur die Heillige Gees tot 'n nuwe mens. Dit is sommer 'n mondvol. In Johannes 3:3 sê Jesus vir Nikodemus "As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie". Die verandering waarna Jesus verwys het impliseer 'n verandering van gesindheid en van hart. Hierdie verandering van gesindheid impliseer 'n erkenning van ons eie swakhede en tekortkominge, en 'n erkenning dat ons die Here nodig het om ons lewens te transformeer. Vir dit om te kan gebeur moet daar 'n hartsverandering wees. Ons "harte van klip" wat ontoeganklik is verander in 'n "sagte hart" wat die Here toelaat om deel van ons lewens te word. Dit opsigself is 'n wonderwerk. Paulus verwys na hierdie verandering as 'n "nuwe skepping". 

Partykeer is hierdie verandering dramaties, soos in Paulus se geval, en ander kere is dit minder opsigtelik. Die rede daarvoor is dat ons wat die voorreg het om in 'n huis groot te word waar Christenskap die norm is ons oor 'n periode van tyd hierdie transformasie ondergaan, of nie ondergaan nie. Wanneer dit wel 'n positiewe invloed op ons lewe het is dit die resultaat van 'n pad van dissipelskap en, endersom.

Die feit dat ons hierdie wedergeboorte ondergaan het vrywaar ons egter nie van negatiewe en ontoepaslike gedagte patrone oor onself nie. Maar Christus wil ons ook daarvan vrymaak. Hy doen dit deur Sy heilige Gees wat ons gedagtes kom herskep en vernuwe. Hy help ons om anders oor onsself te dink deurdat Hy vir ons wys wie ons in Christus is. En dit is nogal bevrydend. Dit verg nogal oefening om anders oor onsself te dink en is dit nie een van daardie dinge wat outomaties gebeur nie. Baie keer moet ons 'n doelbewuste besluit neem om op 'n ander manier oor onself te dink, en dit in te oefen. 

Christus doen dit ook deur Sy Woord. Dit is die spieel waarin ons moet kyk elke oggend as ons opstaan. Daar sien ons wie ons regtig is. Daarom is dit so belangrik om die Bybel gereeld te lees en te oordink. Daarin ontdek jy 'n nuwe jy. Op bladsy 68 van die handleiding is daar 'n baie lang lys teksgedeeltes wat vir ons wys en help om te verstaan wie ons is as 'n splinternuwe mens. Lees dit deur en verpersoonlik dit vir jouself. In plaas van "ek" sit jou naam daarin. Byvoorbeeld "Kevin is met God versoen" (2 Kor 5:18) of "Karin is 'n burger van die Hemel" (Fil 3:20). Dit is soos Christus jou sien. Doen moeite met hierdie klomp teksgedeeltes skryf dit vir jouself neer en bid dit vir jouself.

Maar wat help dit?
Ons ontoepaslike en negatiewe gedragspatrone en belewenis van onself verander nie oornag nie. Ons het oor jare angeleer om op sekere maniere op te tree en te dink. Elke keer wanneer iemand iets negatief oor my te sê het word daardie negatiewe gedrag of denkwyse versterk. Wanneer jy oor jouself begin twyfel gryp hierdie lys en sien weer wie jy regtig is. Tik of skryf dit vir jouself uit en plak dit iewers vas waar jy dit elke dag kan sien. Maak dit die spieël waarin jy elke dag kyk.

'n Gebed
Here ek wil vir U dankie sê dat U vir my so ongelooflik lief is en dat U anders na my kyk as enige iemand anders onder die son. Ek kom erken vandag dat ek sonder U nie kan lewe nie, en nie myself kan verstaan nie. Ek kan ook nie op my eie 'n nuwe mens word nie. Ek wil U daarom in my lewe innooi sodat U my lewe kan kom transformeer sodat ek die persoon sal word wat U wil hê ek moet wees, en sal word soos U my sien elke dag. Help my om so te lewe, en dat ek 'n honger na U woord sal hê, en dat ek die stem van Die Heilige Gees sal hoor as Hy met my praat oor myself. Here ek is lief vir U. Ek wil nie sonder U lewe nie. Amen.
Vir meer inlgting oor die handleiding en dissipelskap kursus besoek die volgende bladsy hier


Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us