Follow us:

 
 
 

Gebedsriglyne vir die Boesmans (San) in Suider Afrika 
Daar is twee oorblywende San gemeenskappe in Suid Afrika. Die een gemeenskap bevind hulle in Platfontein ongeveer 20 km buitekant Kimberley. Die ander San gemeenskap word aangetref in die gebied ten ooste van die Kalahari Gemsbokpark. Verder is daar 'n paar San gemeenskappe in Namibie en Botswana. Volg die skakel onderaan die bladsy vir meer gedetaileerde inligting oor waar die San hulle bevind in Suider-Afrika.  Behoeftes gaan verskil van gemeenskap tot gemeenskap so hierdie is algemene gebedsriglyne.


Gebedsriglyne vir geestelike behoeftes.  

Bid dat:

 • Hulle hulle identiteit in Christus sal ontdek. (Romeine 11:17 - Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewensap van die mak olyf se wortel/Romeine 11:24 — As God jou uit die wilde olyf, waar jy van nature hoort, kon uitkap en teen jou natuur in op die mak olyf kon ent, hoeveel te meer sal Hy die mak takke op hulle ou boom ent.)

 • Hulle Christus sal leer ken. (Efesiërs 1:17 - ...bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.)

 • Hulle geestelik sal groei en geestelike volwassenheid sal bereik. (Kolosense 4:2 - Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God./ 1 Korintiërs 15:46 — Die geestelike kom nie eerste nie maar die natuurlike, en daarna die geestelike.)

 • Die mag van toordery (afgodediens) verbreek sal word en dat die mense sal besef dat die Drie-enige God die enigste lewende Here is. (Galasiërs 4:8 - Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van nikswerd afgode.)

 • Hulle die gawe van onderskeiding sal hê om God se Woord suiwer te hoor en te gehoorsaam. (Romeine 12:2: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.)

 • Hulle deur die krag van die heilige Gees God se getuies sal wees. (1 Korintiërs 12:6 — daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring.)

 • Die gemeenskap van gelowiges sal groei. (Handelinge 2:47— En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg / Kolosense 3:16 — Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.)

 • Daar geestelike leiers na vore sal kom. (Efesiërs 4:11 - En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars.)

 • Hulle rol as geestelike "gatekeepers" in Afrika herstel sal word in die lig van die Woord en die versoening wat Christus bewerkstellig het. (Johannes 14:6 - Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.)

Gebedsriglyne vir die Boesmans se fisiese behoeftes.  

Bid dat:

 • Drankmisbruik sal afneem en dat shebeens in gemeenskappe sal toemaak of in ander besighede sal ontwikkel. Bid vir die drank handelaars dat hulle harte sal oopgaan vir Christus en die eise van die Woord. Dat hulle sal insien dat hulle ander mense benadeel. (Efesiërs 5:18 - Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul.)

 • Die veewagters getrou sal wees in hulle werk en vir goeie onderlinge samewerking tussen hulle. (Genesis 13:8 -Toe sê Abram vir Lot: “Daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie.)

 • Die kleinveeboere in die veld vir hulle voorspoed. Bid dat hulle nie uitgebuit en verdryf sal word nie.  (Genesis 46:34 - moet julle vir hom sê: ‘Van kleins af tot nou toe was ons veeboere, ons en ons voorvaders.’ Dan sal hy julle in Gosen laat woon, want die Egiptenaars het 'n afkeer van kleinveeboere.”)

 • Werkskeppingsprojekte suksesvol sal wees en vir ‘n kreatiewe en vaardige gees onder die Boesmans. (Eksodus 35:35 - Die Here het aan hulle die vaardigheid gegee om al die werk van 'n vakman te verrig: om te ontwerp, om blou, pers en bloedrooi wolstof en linne te borduur, en om te weef. Hierdie manne kan enige werk doen en ontwerpe maak.)

 • Goeie samewerking tussen al die bedieninge, kerke en nie regerings organisasies wat hulp aan die Boesmans verleen, sal plaasvind. Bid dat rolspelers hulpbronne oordeelkundig sal aanwend.


Die Boesman se Onse vader
Onse Vader wat doer êrens vêr bo in die bloulug is, diese warm dag wil ikke op myse kniege tot U kom bid: Lat U se koningskap tog by ons kom, en lat U se grootheid hier tissen ons staan gemaak kan worre, en lat U se wil gebeure doer bo by U rond, net so gebeure hier by ons Boesm’land se grond. Gee ons vandag onse jai-impie kos en vergewe ons, onse sondige gemors, sos ons die ander minse sin vergeef. Here lat die kwaad doen goerterse wye draaie om ons loop en gee tog samblief Here lat die duwel nie naby kom nie. Die minse doen sulke lelike goerters teen my, maar help to samblief dat ik dit nie sal raak sien nie, dan sal U mos ok nie myne raak sien nie. U is vir altyd en vir altyd. Amene my groot KROON. (Geskryf deur : PJ van den Heever, Bonnievale)


Vir meer inligting oor die Boesmans besoek die volgende bladsy hier

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us