Follow us:

 
 
Oproep tot 40-dae van gebed en vas vir Suid Afrika 
Hierdie is 'n gebedsinisiatief wat plaasgevind het gedurende 13 Februarie tot 29 Maart 2013. Dit was na aanleiding van 'n groep Christen leiers wat byeengekom het om oor die krisisse wat in Suid Afrika gewoed het en steeds woed, te besin, en te bid. Die resultaat daarvan was om die Kerk op te roep tot ‘n verlengde tydperk van gebed en vas. Die onderstaande gebedsriglyne is opgestel deur gebruik te maak van die verskillende gesprekspunte tydens die indaba.  Hierdie riglyne kan help om rigting te gee aan huidige of toekomstige gebedsinisiatiewe in 2016 en plaas ons dit daarom steeds hier. Die riglyne is saamgestel deur Jerigo Mure Internasionale Gebedsnetwerk. Soortgelyke inisiatiewe is sedertdien by verskeie geleenthede herhaal.
 
HOE OM TE BID
 
·         Bid met geloof. God het belowe daarom glo ek, want God lieg nie.
·         Bid met hoop. Niks is vir die Here onmoontlik nie.
·         Vertrou die krag van die Naam van die Here Jesus Christus.
·         Vertrou die krag van die bloed van die Here Jesus Christus.
·         Vertrou dat die Heilige Gees deur jou sal bid.
·         Bid vrymoedig. Herinner God aan sy beloftes.
·         Bid sonder oordeel, aanklag of veroordeling.
VERKLAAR
 
·         Here Jesus Christus, U is die Hoof van die Kerk.
·         Here Jesus Christus, U is ons Hoëpriester aan die regterhand van die Vader.
·         Here Jesus Christus, U is die Koning van die konings en die Here van die here.
·         Here Jesus Christus, U sal u kerk bou en die poorte van die doderyk sal nie daarteen stand hou nie.
·         Here Jesus Christus, U is waardig om al die eer, heerlikheid en seën te ontvang.
 
 
1.      Vir die uitstorting van die Heilige Gees 
 • Dat die Heilige Gees die Kerk sal bekragtig om getroue, effektiewe getuies te wees (Hand.1:8).
 • Dat die Heilige Gees ons in die volle waarheid sal lei (Joh.16:13).
 • Dat die gawes van die Heilige Gees in die Kerk herstel sal word vir koninkrykswerk (Heb.2:4).
 • Dat die Heilige Gees die prediking van die Woord sal bevestig met tekens en wonders (Rom.15:19; Heb.2:4).
 • Vir vergifnis omdat die Kerk menigmaal die Heilige Gees bedroef en teenstaan (Ef.4:30; 1Tes.5:19).
 • Dat die Heilige Gees herlewing en tye van verkwikking sal bring vir die mense in ons land (Hand.3:20). 
2.      Dat die Kerk in liefde sal verenig 
 • Dat die Kerk eensgesind, medelydend, vol liefde en ontferming en nederig sal wees en sal streef om die eenheid in die   Gees te bewaar deur die band van vrede (1Pet.3:8; Ef.4:2-3).
 • Dat ons nie net na ons eie belange sal omsien nie, maar ook na die belange van ander (Fil.2:2-4).
 • Dat ons gelyke sorg vir mekaar sal dra, saam sal ly en saam sal juig as ander gemeentes eer ontvang (1Kor.12:24-27).
 • Dat ons liefde nie sal afkoel nie (Mat.24:12).  
 • Dat ons mekaar lief sal hê sodat die wêreld sal weet dat ons Jesus volg (Joh.13:34-35).
 • Dat ons so sal liefhê dat ons ons lewens vir ander sal aflê (Joh.15:13).
 • Dat ons mekaar sal voorgaan in eerbetoning (Rom.12:10).
 • Dat ons liefde menigvuldige sondes sal bedek (1Pet.4:8).
 • Dat ons mekaar nie sal vernietig met ons liefdeloosheid nie (Gal.5:14-15).
 • Dat ons ons vyande sal liefhê en goed doen aan dié wat ons haat (Luk.6:27).
 • Dat die Kerk ware rasse-versoening, wat met vergifnis en aanvaarding gepaard gaan, sal demonstreer (Luk.6:37; Gal.3:28) 
3.      Dat die Kerk sal honger en dors na geregtigheid en heiligmaking 
 • Dat die God van vrede ons volkome heilig sal maak (1Tes.5:23-24).
 • Dat ons harte deur geloof gereinig sal word (Hand.15:9).
 • Dat die Kerk geheilig sal word deur die was met die water van die Woord (Ef.5:26).
 • Dat die bloed van Christus ons gewetes sal reinig van dooie werke sodat ons die lewende God kan dien (Heb.9:14).
 • Dat die Vader ons sal heilig in die waarheid; Sy Woord is die waarheid. (Joh.17:17).
 • Was my deeglik van my ongeregtighede, en reinig my van my sonde! (Ps.51:2).
 • Dat ons gevul sal wees met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus (Fil.1:11).
 •  Dat ons die vrug van die Gees sal dra: liefde, vreugde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing (Gal.5:22,23). 
4.      Vir die herstel van geregtigheid en reg 
 • Dat Christus in ons gestalte sal verkry (Gal.4:19).
 • Dat ons nie aan die wêreld gelykvormig sal wees nie, maar verander sal word deur die vernuwing van ons gedagtes     (Rom.12:2).
 • Dat elke gelowige sout sal wees sodat die wêreld Jesus in ons kan proe en in ons aksies kan sien (Mt.5:13; Kol.4:6)
 • Dat die Kerk se goeie werke ‘n getuienis vir almal rondom ons sal wees (Mt.5:16)
 • Om nie te lief en vals getuienis te lewer nie en sodoende die reg te verydel nie (Eks.23:2)
 • Om nie omkoopgeld te betaal of te eis nie (Deut.16:19)
 • Om nie kwaad van ander te praat nie maar hulle te seën (Tit.3:2)
 • Om nie kwaad vir kwaad te vergeld nie maar die bose met goedheid te oorwin (Rom.12:17-21)
 • Vra dat die bloed van Jesus ons harte sal reinig en alle boosheid verwyder (Mt.5:18,19)
 • Dat die Kerk sal onthou dat ware godsdiens die versorging van die wese en weduwees insluit (Jak.1:27). 
5.      Dat die outoriteit van God se Woord erken sal word  
 • Dat die Woord onderskeiding sal bring en die bedoelinge van die hart sal oordeel (Heb.4:12)
 • Dat die Woord gebruik sal word vir teregwysing en lering aangaande geregtigheid (2Tim.3:16)
 • Dat die Woord van God nie verdraai sal word of vir eie gewin aangewend sal word nie (2Pet.3:16)
 • Dat elke lidmaat van die Kerk wedergebore sal word deur die Woord van God (1Pet.1:23)
 • Dat elke bedienaar van die Woord (5-voudige bediening) deeglike opleiding en kennis van die Skrifte sal hê (Lol.1:25; Hand.18:24)
 • Dat die Woord van God ons geloof sal bepaal (Hand.18:28; 1Kor.15:3,4; Heb.11:3; 2Pet.3:5)
 • Dat die Woord van God sy werk sal doen in die hart van elke lidmaat van die Kerk (1Tess.2:13)
 • Dat die Woord van God gelees en behoorlik aan die mense verduidelik sal word (1Tim.4:13) 
6.      Vir die herstel en outoriteit van die profetiese Stem van die Kerk 
 • Dat die 5-voudige bediening Christus as gekruisigde sal preek, mense na Hom sal wys en nie na hulself of hul bedienings nie  (1Kor.1:23-29)
 • Dat die Kerk God se stem sal hoor en dit in waarheid sal oordra (1Sam.3:10-20)
 • Dat die Kerk wysheid aan die dag sal lê as hulle God se teregwysing en rigting aan regeringsleiers oordra sodat hulle oortuig sal word en hulself voor God verootmoedig (2Sam.12:1-13)
 • Dat die Kerk in staat sal wees om God se wil aan regeringsleiers te vertolk (Dan.2:26-30)
 • Dat die Kerk goeie oordeel en raad vir die regering en hul verhouding tot buitelandse state sal aanbied (2Kon.19:1-7)
 • Dat die Kerk sal verenig in hul oproep tot die volk om hulle tot God te keer (Joel.2:12-18) 
7.      Dat die Kerk outoriteit sal uitoefen oor alle magte en kragte in die demoniese en okkultiese kringe
 
 • Om hierdie rede is die Seun van God geopenbaar om die werke van Satan te vernietig (1Joh.3:8).
 • Ons verklaar dat Jesus die naam bo alle name gekry het, en dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is (Fil.2:10-11).
 • Ons verklaar dat die dood van Jesus Christus, die een wat die mag van die dood besit het, vernietig het, en diegene wat gebind was deur die vrees vir die dood, vrygemaak het (Heb.2:14-15).
 • Dat die Kerk ons wapens van goddelike krag sal gebruik om vestings neer te werp en argumente en opinies wat teen die kennis van God gerig is, te vernietig (2Kor.10:5-6).
 • Dat die Kerk openlik sal verklaar dat Jesus Christus alle magte en kragte op die kruis ontwapen het en daarom outoriteit neem oor die geestelike weerstand (wêreldsgesindheid, vleeslike dade, demoniese vestings, verering van die geeste van die dooies, ens. (Kol.2:13-15).
 • Dat die Kerk onbevrees die bose sal teenstaan en uitdryf (1Joh.4:4).
 • Dat die God van vrede binnekort vir Satan onder ons voete sal vertrap (Rom.16:20).
 • Dat die Kerk geklee sal wees in God se wapenrusting: Gordel van Waarheid, Borsplaat van Geregtigheid, Helm van Verlossing en die Skoene van die Bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig (Ef.6:10-18).
 • Dat ons die Swaard van die Gees; die Woord van God sal opneem, terwyl ons bid en vyandelike grondgebied inneem (Ef.6:17-18).
 • Dat ons oorwinning sal verkry deur die bloed van die Lam, deur ons getuienis en omdat ons nie die dood vrees nie (Op.12:11).
 • Dat die Kerk ‘n instrument sal om die siekes te genees en mense te bevry van demoniese onderdrukking (Luk.9:1-2) 
B.        DAT SUID AFRIKA ‘N VOLK VAN GEREGTIGHEID SAL WORD
 
1.      Dat ons land sal terugdraai na Jesus Christus 
 • Geseënd is die land wie se God die Here is! (Ps.33:12).
 • Laat U Koninkryk kom, vestig U geregtigheid en reg (Luk.11:2; Jes.9:7).  
 • Dat ons land gereinig sal word van afgodsdiens, seksuele onreinheid, bloedvergieting en onreg (Lev.18:24).
 • Dat God se verlossingskrag in ons land bekend gemaak sal word (Ps.67:2).
 • Dat ons land sal gehoorsaam wanneer God ons dissiplineer (Ps.94:10).
 • Dat God die sluier van sonde en onkunde oor ons land sal verwyder (Jes.25:7).
 • Dat God se Naam nie in ons land belaster sal word nie (Eseg.20:9).
 • Dat God sy heerlikheid in ons land sal openbaar (Eseg.39:21).
 • Dat ons land haarself aan God sal verbind (Sag.2:11).
 • Dat bekering en vergifnis van sonde in ons land verkondig sal word (Luk.24:47). 
2.      Vir leiers van geregtigheid 
 • God is in beheer want dit is Hy wat konings aanstel en afsit (Dan.2:20-22).
 • Ons bid vir die wat regeer sodat ons in vrede mag leef, want God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom (1Tim.2:1-4).
 • Here, ons leiers se harte is in U hand; lei en rig hulle soos dit U behaag (Sp.21:1).
 • Dat bose raadgeweres uit die teenwoordigheid van die regeringsleiers verwyder word (Prov.25:5).
 • Dat alle duisternis en geheime onderhandelings aan die lig gebring sal word (Ef.5:13).
 • Dat ons leiers na God se stem sal luister en nie na die stem van enige waarsêers nie (Deut.18:14).
 • Dat ons regering nie teen Jesus sal draai nie, maar hulself met die waarheid versoen (Ps.2:2).
 • Vir die stabiliteit van ons regering (Sp.28:2).
 • Dat ons leiers wys sal wees en die Here met vrees en bewing sal dien (Ps.2:10-11).
 
3.      Vir reg
 • Dat God se reg in ons land gevestig sal word (Jes.9:7).
 • Vir vergifnis en genade vir enige deelname aan enige verdraaiing van die reg (Eks.23:2).
 • Vir vergifnis en genade vir die partydigheid en aanvaarding van omkoopgeld (Deut.16:19).
 • Dat reg herstel sal word in ons land sodat booswigte gestop sal word (Deut.16:20; Sp.21:3; Jes.56:1).
 • Dat God ons gebede vir geregtigheid sal hoor en sal antwoord (Luk.18:7).
 • Dat ons volk verlos sal word van alle leuenagtigheid (Ps.120:2; Hos.4:2)
 • Dat God alle leuenaars en misleiding in ons land sal ontbloot (Jer.23:32; Ps.63:11)
 • Dat God wat ‘n Vader is vir die wese en ‘n Beskermer van weduwees geregtigheid sal uitoefen (Ps.68:5; Ps.10:2;14).
 • Dat die gees van wetteloosheid teengestaan sal word (2Tess.2:7).
 • Dat die bloed van Jesus vergifnis sal spreek en die stemme wat roep om vergelding sal stilmaak (Heb.12:24; Gen.4:12).
 • Vir die ontwaking van die gewete van die mense in ons land en dat dei bloed van Christus ons bose en besoedelde gewetes sal reinig (Heb.9:14;10:22) 
4.      Vir rasse-versoening 
 • Dat almal sal besef dat alle rasse dieselfde oorsprong het en dat niemand beter as ander is nie (Hand.17:26).
 • Dat God die wonde van rassehaat sal genees deur die Liggaam van Jesus, die Kerk (2Kor.5:18).
 • Vir die aanvaarding van alle rasse, ongeag van kleur, agtergrond of sosiale status (Rom.10:12; Kol 3:11).
 • Dat vergifnis en restitusie op ‘n goddelike manier hanteer sal word (Eks.22:6-15).   
5.      Vir die redding van die verlorenes 
 • Dat die mense in ons land sal besef dat God geduldig met ons is omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie maar dat almal tot bekering sal kom (2 Pet.3:9).
 • Dat die waarheid gepreek sal word oor Jesus wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie (Mar.10:45).
 • Dat die Kerk in gehoorsaamheid aan God se opdrag en Sy begeerte dat niemand verlore moet gaan nie maar dat almal die ewige lewe moet beërf, die evangelie aan almal sal bring (1Tit.2:4).
 • Dat die Heilige Gees die mense in ons land sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel (Joh.16:7-8).
 • Dat God die Vader die harte van mense na Hom sal trek (Joh.6:44).
 • Dat die boodskap God se genade tot bekering en vergiffenis van sonde vandag nog steeds beskikbaar vir ongelowiges (Luk.24:47).
 6.      Rakende armoede, ekonomiese ongelykheid, werkloosheid 
 • Dat God die gebede van die armes sal hoor en antwoord (Ps.12:5).
 • Dat God die armes sal red van dié wat hulle uitbuit (Ps.72:4).
 • Dat God ons sal vergewe omdat ons nie die armes help soos ons moet nie, selfs al het ons oorvloed kos en gemak (Eseg.16:49).
 •  Dat ons regering armes eerlik en regverdig sal behandel (Sp.29:14).
 • Dat dié wat in armoede verval het die geleentheid sal kry om vaardighede aan te leer, ‘n werk te kry en om gewilliglik vir hulself te sorg (Sp.10:4; 28:19).
 • Dat God ons mense sal bevry van luiheid en leeglêery (Sp.20:13).
 • Dat die mense in ons land bekend sal staan vir hulle vrygewigheid en gewilligheid om met ander te deel (2 Kor.8:2; Hand.4:34).
 • Dat bejaardes en wese hulle vertroue in God sal plaas (Jer.49:11).
 • Dat enige mishandeling van bejaardes en kinders ontbloot en gestop sal word (Eks.22:22).
 • Dat diegene in die sakewêreld ruim sal bydrae tot die bediening van die armes, wese en bejaardes (Deut.24:19; 26:12). 
7.      Vir gesinne 
 • Dat huwelike ‘n spieëlbeeld van Christus se verhouding met die Kerk sal wees (Ef.5:22-33)
 • Dat mans hulle vroue sal liefhê soos wat Christus die Kerk liefgehad het en Homself vir haar gegee het (Ef.5:25).
 • Dat mans hulle verantwoordelikheid in gebed sal opneem (1Pet.3:7).
 • Dat vroue hulle mans sal respekteer en hulself sal onderwerp aan hul mans (Kol.3:18; 1Pet.3:1).
 • Dat huwelike nie deur onsedelikheid besoedel word nie (Heb.13:4).
 • Dat huwelike 'n goddelike nageslag sal voortbring (Mal.2:15).
 • Vir die herstel van gesinne en dat die harte van ouers en kinders na mekaar sal terugdraai (Mal.4:6).
 • Dat gesinne saam die Here sal aanbid (Deut.14:26; Hand.16:31).
 • Dat gesinne hulself sal reinig van afgodsdiens en die Woord van God in hulle huise sal vestig (2Kon.23:24).
 • Dat vaders hul verantwoordelikheid as hoof en priester van die gesin sal opneem (1Tim.3:4-5).
 • Dat die gesinne van ons land gelowige huishoudings sal wees (Gal.6:10). 
8.      Vir die Jeug 
 • Dat kinders 'n goddelike opvoeding sal ontvang (Sp.22:6).
 • Dat kinders behoorlik versorg sal word en nie op hulle eie gelaat word nie (Sp.29:15).
 • Dat ouers kinders sal sien as ‘n seën en hulle nie sal aborteer nie (Ps.127:3).
 • Dat die volgende geslag die werke van God sal ken en hulle hoop in God sal plaas (Ps.78:6,7).
 • Dat kinders sal verstaan dat gehoorsaamheid en die eer van hul ouers ‘n seën inhou (Eks.20:12).
 • Dat ouers nie hulle kinders sal uitlok en veroorsaak dat hulle struikel nie (Ef.6:4-6).
 • Dat die jonger geslag hulself, volgens God se Woord, rein sal hou (Ps.119:9).
 • Dat die ouer generasie hulle wysheid sal deel en hulle profetiese verantwoordelikheid sal nakom (Job 12:12; Joel 2:28).
 • Vir die korrekte begrip van die gevolge van seksuele onreinheid en perversiteit soos in God se Woord geleer word (Lev.18).
 • Vir ‘n generasie wat die gees van verkragting, geweld, misdaad, diefstal en onreg sal weerstaan (Ps.78:8; Phil.2:15). 
9.      Vir gesondheid 
 • Ons bely dat ons land siek is en genesing nodig het (2 Kron.7:13-14).
 • Dat waarheid en kennis van God sal toeneem sodat bloedvergieting, diefstal en onsedelikheid sal ophou (Hos.4:1-2).
 • Dat God die aanbidding van ander gode, wat die land geestelik besoedel, sal vergewe (Eseg.36:18).
 • Dat God ons sal vergewe omdat ons op onsself vertrou het en nou onreg maai (Hos.10:13).
 • Vir die vergifnis en genesing van wonde van verraad, bitterheid en haat (Heb.12:15).
 • Vir die regverdige verdeling van die land (Is.5:8).
 • Dat bloedvergieting sal ophou sodat diegene wat vlugtelinge is, rus kan kry (Gen.4:11,12).
 • Dat God ons genadig sal wees en droogtes, hongersnode, stamgevegte en ekologiese rampe sal wegneem (Eseg.14:12-21).
 • Dat God ons land se potensiaal om oeste te lewer, sal herstel (Gen.4:12; Rom.8:21).
 • Dat God vir ons reën op die regte tyd, in die regte seisoene sal gee (Sag.10:1).
 • Dat die Here weereens ons Geneesheer sal wees en siektes en epidemies ver van ons sal wegneem (Eks.15:26; 1 Kon.8:37-39).
 • Dat die Vrees van God in ons land genesing vir ons liggame sal meebring (Sp.3:7-8).
 • Dat die evangelie met krag in genesing gedemonstreer sal word (Mat.9:35).
AMEN!
 

Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Giving | Sitemap | Contact us